Huguenin Locle suisse anti aging


Počet zobrazení: Transkript 1 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Doktorský studijní program Klinická onkologie a radioterapie Radiochemoterapie s týdenním režimem cisplatiny v léčbě karcinomu hlavy a krku Radiochemotherapy with weekly cisplatin in the treatment of head and neck cancer MUDr.

 • Mathematical programming for agri-environmental policy analysis: A case study from White Carpathians.
 • Vrásky na tváři nemoci
 • Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO - PDF Free Download
 • Действительно великолепное.

 • И все же наши дни полны смеха, радости, печали, разочарований - как было бы на Земле.

 • Zedem suisse proti stárnutí

Miloslav Pála Školitel: prof. Karel Odrážka Ph. Hradec Králové, Obhajoba dne: 2 Prohlášení: Prohlašuji tímto, že jsem doktorskou disertační práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje.

Zároveň dávám souhlas k tomu, aby tato práce byla uložena v Lékařské knihovně Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a zde užívána ke studijním účelům za předpokladu, že každý, kdo tuto práci použije pro svou publikační nebo přednáškovou činnost, se zavazuje, že bude tento zdroj informací řádně citovat.

Souhlasím se zpřístupněním elektronické verze mé práce v informačním systému Univerzity Karlovy v Praze.

Hradec Králové. Úvod do problematiky I. Léčba karcinomu hlavy a krku I.

Huguenin Locle suisse anti aging

Léčba lokoregionálně pokročilého karcinomu hlavy a krku I. Konkomitantní radiochemoterapie u karcinomu hlavy a krku I. Konkomitantní radiochemoterapie s platinovými deriváty I Konkomitantní radiochemoterapie s platinovými deriváty v monochemoterapii I Konkomitantní radiochemoterapie s platinovými deriváty v polychemoterapii I.

Konkomitantní radiochemoterapie s neplatinovými cytostatiky I. Konkomitantní radiochemoterapie s 5-fluorouracilem I. Konkomitantní radiochemoterapie s mitomycinem C I. Konkomitantní radiochemoterapie s methotrexátem I.

Konkomitantní radiochemoterapie u resekabilního karcinomu hlavy a krku I. Konkomitantní radiochemoterapie u karcinomu nazofaryngu I. Pooperační konkomitantní radiochemoterapie u karcinomu hlavy a krku I. Radiochemoterapie se zkrácenými režimy podávání platinových derivátů I. Randomizované studie s týdenním režimem cisplatiny I. Nerandomizovaná hodnocení s týdenním režimem cisplatiny I. Porovnání třítýdenního a týdenního režimu s cisplatinou I.

Huguenin Locle suisse anti aging Corcelles suisse anti aging

Kombinace indukční chemoterapie a konkomitantní radiochemoterapie I. Teoretické předpoklady - shrnutí II. Cíle disertační práce III. Metodika a soubor pacientů III Cíle III Kritéria zařazení III Kritéria vyřazení III Vstupní vyšetření III. Léčba III. Statistické zhodnocení III. Hodnocení kvality života III. Výsledky III Soubor pacientů III Léčba III Compliance léčby III Akutní toxicita III. Pozdní toxicita III. Celkové přežití III. Lokoregionální kontrola III.

 1. Krém proti stárnutí bez vrásek
 2. Спросила Николь.

 3. Очень коротко, - ответила Николь вздыхая.

 4. Я сказал Арчи, что сперва должен закончить некоторые - Похоже, у тебя был восхитительный день.

 5. Арчи подвинул кресло, в котором она сидела, поближе к столу.

 6. И как только скажу три, все разом делают шаг.

Doba do progrese III. Přežití bez nemoci III Kvalita života III. Diskuse 5 IV.

 • Но я Кэти отправилась в спальню и вернулась менее чем через минуту с двумя пачками кредиток.

 • Да, мама, - ответил Патрик, озабоченно улыбаясь.

 • Vitální sérum proti stárnutí
 • Teosial 3 nasolabial fold Recenze
 • Ovládejte radar suisse proti stárnutí

Metodika a soubor pacientů IV Cíle IV Kritéria zařazení IV Kritéria vyřazení IV Vstupní vyšetření IV. Léčba IV.

Huguenin Locle suisse anti aging

Statistické hodnocení IV. Hodnocení kvality života IV. Výsledky IV Soubor pacientů IV Léčba IV Compliance léčby IV Akutní toxicita IV. Pozdní toxicita IV.

Iniciální odpověď IV. Celkové přežití IV. Lokoregionální kontrola IV. Doba do progrese IV Přežití bez nemoci IV Kvalita života IV.

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO

Diskuse V. Závěry VI. Léčba karcinomu hlavy a krku Karcinom hlavy a krku je ročně ve světě diagnostikován přibližně u 65 pacientů; 5 nemocných pak na toto onemocnění ročně umírá [].

Dominujícím histologickým typem je epidermoidní dlaždicobuněčný karcinom. Jeho incidence stoupá []. Nejdůležitějšími rizikovými Huguenin Locle suisse anti aging, zodpovědnými za jeho vznik, jsou chronický nikotinismus a etylismus []. Huguenin Locle suisse anti aging posledních letech stoupají důkazy o významné roli HPV virů, především ve vztahu ke vzniku karcinomu orofaryngu []. Časná stádia karcinomu hlavy a krku léčíme poměrně úspěšně použitím jedné léčebné modality chirurgicky nebo samostatnou radioterapií.

S cílem zlepšit neuspokojivé výsledky u této skupiny nádorů jsou do léčby zaváděny intenzifikované multimodalitní léčebné postupy, které kombinují léčbu chirurgickou, radioterapii, chemoterapii a cílenou biologickou léčbu.

Léčba lokoregionálně pokročilého karcinomu hlavy a krku V léčbě lokálně a regionálně pokročilého karcinomu hlavy a krku rozeznáváme dva základní léčebné přístupy, které poskytují možnost kurativního výsledku.

Prvním je chirurgický výkon s cílem radikálního odstranění lokálně a regionálně se šířícího nádoru s následnou pooperační radioterapií. Druhým přístupem je definitivní radioterapie, kde je případný chirurgický výkon rezervován až pro případ jejího selhání. Pro jednoznačnou preferenci jednoho z Huguenin Locle suisse anti aging léčebných postupů v současné době neexistuje dostatek jasných dat. K dispozici máme pouze jednu randomizovanou studii, která se zabývala jejich přímým porovnáním u resekabilních karcinomů hlavy a krku.

Singapurská studie autorů Soo a kol. Léčbu podstoupili pacienti s resekabilním karcinomem III. Primární chirurgická a nechirurgická léčba karcinomu hlavy a krku byla porovnávána rovněž v randomizovaných studiích hodnotících orgán záchovné postupy u karcinomu laryngu a hypofaryngu.

Efektivita kombinace indukční chemoterapie s následnou radioterapií u respondujících karcinomů laryngu a hypofaryngu byla ověřována ve dvou velkých randomizovaných studiích [7,8]. Žádná z nich neprokázala signifikantní rozdíly v celkovém přežití mezi pacienty léčenými orgán záchovným postupem indukční chemoterapie následovaná radioterapií a pacienty, kteří podstoupili totální laryngektomii s pooperační radioterapií.

Záchovy laryngu bylo dosaženo u vysokého procenta nechirurgicky léčených pacientů. Pro úplnost je třeba zmínit ještě starší randomizovanou studii RTOG 7- [9], porovnávající účinnost předoperační a pooperační radioterapie. Její součástí bylo i hodnocení podskupiny pacientů s karcinomem orofaryngu III.

ULYSEE NARDIN LE LOCLE SUISSE SWISS MADE ⌚