Centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa


Dožil se Noe let?

Přečtěte si také

Stále narůstají vědecké důkazy, že lidský genom rychle degeneruje následkem hromadících se mutací termínem ´genom´se označují všechny kombinace genů u určité osoby. To je potvrzováno též studiemi několika světově známých populačních genetiků, jako je třeba Crow a Lynch Tento fakt je rovněž podpořen genetickou teorií, experimenty s numerickými simulacemi a celou řadou dalších vědeckých publikací Sanford et al.

Jak funguje naše domácí škola v době koronaviru?

Je pozoruhodné, že tato degenerace je naprosto v souladu s Biblí. Na mnoha místech Bible ukazuje, že jsme lidé umírající v odumírajícím světě, a že samo stvoření se vyčerpává Obrázek 1 Žalm ; Žalm ; Mat ; Řím ; Žid ; 1Petra Jako rez na autě, zhoubné mírně škodlivé mutace se pomalu ale průběžně hromadí v proti stárnutí tvoří citlivou pokožku všech živých tvorů, což vede k erozi genetické informace během času.

To se děje jako jeden z tragických důsledků lidského hříchu a Pádu, jak to zaznamenává 3. Nezřejmějšími vnějšími důkazy genetické degenerace jsou stárnutí, smrt a zkracující se průměrná délka života. Bible zaznamenává věk při smrti 25 patriarchů v linii, která jde od Adama k Mojžíšovi. Všichni tito patriarchové žili až do extrémně pozdního věku.

To samé platí o jejich biblických protějšcích, jako byli Izmael, který žil ve stejné době. Můžeme také odvodit, že i Kain se dožil extrémně vysokého věku, protože založil město, které pak bylo obydleno jeho potomky Gen Extrémní dlouhověkost tedy nebyla jen mimořádná pro nějakou jednu rodovou linii, ale byla pravděpodobně charakteristickým znakem celého lidstva té doby.

Na Bibli se běžně nedíváme jako na zdroj vědeckých dat. Nicméně zaznamenané věky patriarchů fakticky tvoří skutečná data, která lze analyzovat vědecky.

Mnozí učenci se na to soustředili Holladay a Watt, I my jsme centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa udělali totéž centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa a zašli jsme o trochu dále než předešlé analýzy Tabulka 1. Výsledky jsou fascinující a mají neuvěřitelné důsledky. Tabulka 1: Tato tabulka je založena na masoretském textu Znázorníme-li prvních 10 generací od Adama k Noemu, vidíme, že většina patriarchů se dožívala stáří přes let.

V moderních časech není většina lidí schopna nebo ochotna věřit, že se mohli kdysi lidé skutečně dožívat tak vysokého věku.

byliny proti stárnutí aloe na vrásky pod očima

Proto mnozí křesťané jednoduše zamítají tyto záznamy jako mytologii. Jenže tu další část těchto dat už nelze tak snadno odmítnout… Obrázek 2: Délka života prvních deseti generací od Adama k Noemovi kromě sedmé generace, Enocha. Enoch byl vyňat, protože nezemřel, ale byl přenesen do nebe ve věku let Gen ; Žid Průběh centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa téměř plochý což ukazuje, že očekávaná délka života v této době byla téměř stabilní, kdy se většina patriarchů dožívala přes let.

To může naznačovat velmi nízkou rychlost mutací v tomto období. Konkrétní patriarchy a jejich délky života ukazuje tabulka 1. Pokud znázorníme dobu života Noe a jeho potomků, vidíme náhlou změnu během Noemova života, s následujícím překvapujícím systematickým poklesem, který vykazuje stále kratší a kratší délky věku Obrázek 3. Tento pokles délky života začal v době biblické Potopy.

Můžeme to pozorovat ve všech třech základních překladech Starého zákona. Existují určité variace v údajích, což závisí na použitém překladu masoretský, Septuaginta nebo Samařský. Tyto rozdíly však nijak podstatně nemění tvar sestupné křivky. Co nám tyto údaje říkají? Obrázek 3: Délky života Noema a jeho potomků založené na masoretském textu. Jak můžeme vidět, v době Potopy začínají délky života klesat, ale velmi systematickým způsobem. Podívejte se na tabulku 1, abyste si ozřejmili určité patriarchy a délky jejich života.

Poslední zobrazené údaje jsou z doby Říše římské, kdy očekávaný průměrný věk byl 45 let viz en. Statistika vyjímá dětskou úmrtnost do věku 10 let.

 1. Nejlepší doplnění kolagenu proti stárnutí
 2. West Virginia Independence Hall byl pozemek Wheeling úmluvydvě setkání se konala v rocekteré v konečném důsledku obráceného virginský vyhláška Secession.
 3. Gretzky chválí Jágra: Slovy to nelze popsat | hanke.sk - Příběhy
 4. Prizma — iVysílání — Česká televize
 5. Prizma — Česká televize

Od doby Římanů až k nedávnému pokroku ve stravování a medicíně se pohyboval lidský věk v rozmezí let v závislosti na proměnných, jako jsou dětská úmrtnost. Všimněme si: doby úmrtí Sáry, Izmaele, Leviho a Arona jsou znázorněny v rozptylovém poli. Jelikož tito lidé byli ve stejné generaci jako Abram, Izák, Josef i Mojžíš, představují kalkulační rozptyl ve směru průběhu křivky, a tak pro tento průběh nebyli do výpočtu zahrnuti.

Nákres na obrázku 3 nám říká, že biblická data jsou sama o sobě reálná. Tyto údaje jsou koherentní a vnitřně konzistentní takovým způsobem, že by to nikdy nemohlo vzniknout náhodou.

A to i v protikladu ke skutečnosti, že tyto údaje byly odvozeny z různých biblických knih napsaných různými autory v různých časových intervalech. Statistické R2 nad křivkou se nazývá Koeficient determinace, který nám říká, do jaké míry mohou být data správně vyjádřena matematickou rovnicí.

Dožil se Noe 950 let?

Může to být řečeno i takto: pokles délek života má velmi přesnou matematickou charakteristiku. Jsou jen dva možné způsoby, jak k tomu mohlo dojít, jak uvádíme níže. To první vysvětlení by mohlo být takové, že matematická povaha poklesu vznikla proto, že všechny body těchto dat, různě rozptýlené v řadě knih Starého zákona, někdo uměle sestavil, jeden rafinovaný člověk, který tuto machinaci provedl. Tento člověk by musel být schopným matematikem. Navíc by musel být hnán jakousi škodolibou ambicí podvést svět tak, aby uvěřil, že od dob Noema je lidská zdatnost velmi dramaticky podrobena velmi specifickému exponenciálnímu průběhu procesu degenerace.

Druhé vysvětlení by bylo, že matematická povaha poklesu délek života vznikla proto, že údaje Bible jsou pravdivé a skutečně věrně zaznamenávají a odhalují určitý základní historický proces přirozené degenerace.

Genetická entropie: Je o ní záznam v Bibli?

Musíme rozumově odmítnout absurdní myšlenku, že nějaký matematik uměle sestavil mnohé části Starého zákona tak, aby ošálil svět a přiměl ho tak k víře, že se tento velice specifický vzorec lidské degenerace skutečně udál. Pokud byl Starý zákon napsán za účelem, aby někoho podvedl, proč by pachatel vykonstruoval tak obtížně uvěřitelná data o lidech žijících neuvěřitelně dlouhý život?

Jak by právě toto mohlo někoho přesvědčit? Bez moderních schopností analyzovat právě tento typ údajů a bez znalosti genetických mutací by křivka degenerace která je patrná až poté, co jsou data graficky znázorněna byla neznámá a nepochopitelná dřívějším čtenářům Bible.

To nás nutí přijmout druhé vysvětlení i když se jeví velmi pozoruhodnétedy že zaznamenaný pokles délek života je výsledkem pravdivých údajů, a to i v důsledku toho, že i ostatní související záznamy Bible jsou historicky pravdivé a přesné.

Související

Z toho plyne, že když čteme tyto biblické záznamy, čteme skutečnou historii o skutečných lidech, jejichž délky života do jejich smrti byly skutečně věrně zaznamenány. S tím souvisí, že Starý zákon se centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa jako střízlivý historický příběh napsaný nenáročným a nepředpojatým způsobem — prostě tak, jakoby autoři jen jednoduše zaznamenávali dějiny. Tím pádem oni dávní patriarchové skutečně žili tak dlouho, že se i znali se svými pra pra pra pra pra atd.

Je tedy zřejmé, že obtíž nespočívá v Bibli samé, ale vyplývá z naší vlastní nevíry. Tvar sestupné tendence by měl okamžitě rozpoznat každý biolog. Je to křivka biologického rozkladu.

 • Dýně - cenná zelenina s léčivými a zkrášlujícími účinky – Dáhanke.sk
 • Nejlepší proti stárnutí krémy rosacea
 • Wheeling, Západní Virginie - Wheeling, West Virginia - hanke.sk
 • Sdílet Twitter Na co je dýně bohatá?

Potomci Noema byli podrobeni určitému typu rychlého degenerativního procesu. Jak už bylo řečeno v úvodu, máme nyní velmi silný důkaz, že člověk geneticky degeneruje což probíhá už po tisíciletí následkem trvalého hromadění mutací.

A skutečně, běh proti stárnutí biologické numerické simulace viz obrázky 4 a 5 ukazují, že při současné rychlosti mutací kolem nových mutací na osobu a generaci by měla lidská zdatnost a délka života kopírovat historický průběh této klesající křivky s vysokou podobností biblického záznamu poklesu očekávané délky života.

Nicméně extrémně strmý pokles délek života, který je v Bibli zaznamenán hned po Potopě obrázek 3je skutečně podstatně strmější než by naše numerické simulace předpokládaly.

Dýně - cenná zelenina s léčivými a zkrášlujícími účinky

Máme důvody věřit, že událost Potopy byla i událostí vysoké radiace, a že ve staletích následujících hned po Potopě mohla být rychlost centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa podstatně vyšší než ta současná.

Tento program je schopen kompletní numerické simulace sledující zhoubné škodlivé mutace tak, jak se kumulují v populaci — i v protikladu k silnému přírodnímu výběru. Jak je možné vidět, mutace se kumulují neustále a zdatnost tak neustále klesá i přes neustále působící a pročišťující přírodní výběr selekci.

Výsledkem toho je klasická biologická křivka rozpadu — velmi podobná oné křivce rozpadu, založené na biblických datech délek života viz obrázek 3. Tento model uplatnil známou rychlost lidských mutací zhruba nových mutací na osobu a generaci u populace velikosti 10 Modrá čára reprezentuje velikost populace — v tomto experimentu byla tato velikost udržena jako konstantní z jedné generace ke druhé.

Šedá oblast reprezentuje standardní odchylku variaci uvnitř populace. Obrázek 5: Za použití Mendelova kalkulu byl proveden pokus simulující biblický scénář kumulace mutací během biblické doby zahrnující generací což zhruba odpovídá 6 let. Nastavení použitých parametrů odpovídalo specifitě biblického scénáře.

Toto nastavení zahrnovalo rychlost reprodukce na 6 potomků na jednu ženu, realistickou rychlost mutací v hodnotě mutací na osobu a generaci, a také genetické hrdlo láhve simulující drastickou redukci velikosti populace jen na 8 lidí Noemova rodinakteří byli zachováni na Noemově arše. Jak se zbavit haléřů jako u předešlého experimentu zobrazeného na obrázku 3, pokles zdatnosti byl souvislý po generací tak, jak se mírně škodlivé mutace neustále hromadily v populaci.

Toto nijak vážně nezměnilo tvar křivky rozpadu ve srovnání s obrázkem 4. Poznámka: Centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa těchto pokusech používáme běžně jen mírné velikosti populací, protože velmi velké populace nejdou v našich počítačových možnostech zvládnout. Přesto dostáváme velmi podobné výsledky jako u mnohem větších populací, pokud uplatníme populační velikost vyšší než 1 Závěry Náš prvořadný závěr je, že údaje o délce života silně potvrzují historicitu a věrohodnost Bible, zvláště knihy Genesis.

Rovněž biblické údaje silně naznačují, že nové vědecké důkazy o genetické degeneraci člověka jsou správné a že genetická entropie je velmi reálná. Genetická entropie je pravý opak evoluce a dává mocnou zprávu o Pádu, popsaném v Bibli.

centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa jak se zbavit tvrdé vody

To vše ukazuje na naléhavou potřebu vykoupení lidstva a všeho tvorstva. Z naší analýzy biblických údajů můžeme detailněji odvodit sedm následujících logických důsledků: Jak jsme řekli, údaje o délce života silně potvrzují historicitu a věrohodnost Bible, zvláště knihy Genesis. Údaje o délce života ukazují, že extrémní dlouhověkost raných patriarchů byla reálná a že prudký pokles délky života po Potopě byl skutečný. To podporuje biblické hledisko na degeneraci, která měla přijít od Pádu.

Ve světle nedávných vědeckých objevůhistoricky zaznamenaný pokles délky života je nejlépe chápán pomocí termínů kumulace mutací a genetická entropie. Což znamená, že počet generací od Adama k Ježíši, jak to je to zaznamenáno u Lukáše ve 3. Jednoduše v této křivce neexistuje žádný prostor pro stovky nebo dokonce tisíce nějakých chybějících generací — jak někteří tvrdí. Drastický pokles dlouhověkosti začal velice specificky za času Potopy.

Obsah dílu

To silně podporuje realitu mimořádné, kataklyzmatické celosvětové potopy, která změnila svět, nikoli nějaké běžné místní záplavy. Protože údaje o rodokmenech a dlouhověkostech jsou těsně spojeny, potvrzení údajů o dlouhověkosti silně podporuje údaje o rodokmenech čili čas od otce k synovi bez větších mezer atd.

centrum proti stárnutí a dlouhověkosti pittsburgh pa krém proti stárnutí na Srí Lance

Klesání délky života silně naznačuje, že evoluce jde špatným směrem a že evoluční chronologie není reálná. Ačkoliv všechny tři starověké texty Starého zákona jsou ve všeobecné shodě vzhledem jak k rodokmenům, tak i údajům o dlouhověkosti a exponenciálnímu tvaru rozpadové křivky, existují místa, ve kterých se jednotlivé texty liší vzhledem k přesným číslům.

Gretzky chválí Jágra: Slovy to nelze popsat

Naše analýza naznačuje, že masoretský text se jeví jako spolehlivější jak vzhledem k Septuagintě tak k textu Samařskému. To silně naznačuje, že několik přepisovacích chyb se vyskytovalo soustavně v jednom z ostatních textů, ne však v textu masoretském. A to poslední, naše rozbory podporují masoretský text i z pohledu naší statistické analýzy. Když jsme zobrazili dlouhověkost na základě údajů masoretského textu vůči textu Septuaginty, zjistili jsme, že Koeficient determinace byl vyšší u masoretského textu 0,96 než u Septuaginty 0, Samařský text zahrnuje jen prvních pět knih Bible, a protože tam chybí údaje o délkách života, tak jej nelze do srovnávání zahrnout.

 • Jak se zbavit vrásek 5 nesporných pravd
 • Genetická entropie: Je o ní záznam v Bibli? | hanke.sk

By Dr. Články s podobnou tématikou v češtině:.